Loading...

Hizmet Sözleşmesi

Anasayfa Hizmet Sözleşmesi
Sevdiklerinizle Paylaşın

Hizmet Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi; “Mithatpaşa Caddesi Mustafa Postacı İşhanı No:291 D:12 Narlıdere/İzmir” adresinde ikamet eden UMUT İZMİR WEB İÇERİK HİZMETLERİ PAZARLAMA VE TİCARET iştiraki olan Emlakizmir.com (bundan böyle kısaca Emlak İzmir olarak anılacaktır) ile www.emlakizmir.com ilan portalına belirli şartlar kapsamında üye olan kullanıcı arasında akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

Portal: www.emlakizmir.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Emlak İzmir’in hizmet sunduğu internet sitesi.

Kullanıcı: Portala erişen her gerçek veya tüzel kişi.

Üye: Portala kayıt olarak Emlak İzmir’in sağladığı hizmetlerden sınırlı olarak yararlanan kullanıcı.

Kurumsal Üye: Portala üye olarak Emlak İzmir’in sağladığı hizmetlerden aşağıda belirtilen koşullar doğrultusunda faydalan üye.

Alt Kullanıcı: Kurumsal Üye’nin tanımış olduğu yetki çerçevesinde kurumsal ayrıcalıklardan yararlanabilen kurumsal üye.

3. Konu ve Kapsam

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, portalda sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden faydalanma şartları ile sözleşme taraflarının hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üyelik Sözleşmesi, portal içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Emlak İzmir tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar içerir. Üyeler, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, portal içindeki kullanıma dair üyelik ve hizmetlere ilişkin Emlak İzmir tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

Emlak İzmir, kullanım koşullarını ihlal eden bir gerekçe olduğu takdirde herhangi bir zamanda, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilir. Üyelik sözleşmesi; üye, kurumsal üye ve kurumsal üyelerle aynı hakka sahip alt kullanıcılar için eşit ölçüde bağlayıcıdır.

4. Kurumsal Üyelik: Emlak İzmir tarafından daha önceden belirtilen koşulları yerine getirerek kurumsal üye olan gerçek veya tüzel kişiler Emlakizmir.com’da mağaza sahibi olurlar. Kurumsal üyeler, diledikleri takdirde alt kullanıcı oluşturup alt kullanıcıların kendilerini temsilen ilan girmek gibi işlemleri yerine getirmelerine olanak sunabilirler. Alt Kullanıcı’nın tüm davranışlarından ve yaptığı işlemlerden, bünyesinde yer aldığı Kurumsal Üye müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Kurumsal Üye, Alt Kullanıcıyı dilediği zaman bünyesinden çıkarabilir veya yetkisini sınırlayabilir. Alt kullanıcı olmuş bir üye, kurumsal üyenin bünyesinden ayrıldığı takdirde artık o hesabı kullanamaz. Kurumsal Üye’nin mağazasını kapatması halinde Alt Kullanıcı’nın üyeliği de pasif hale gelir. Kurumsal üye mağazasını aktif hale getirdiği takdirde Alt Kullanıcı’nın üyeliği de aktif hale gelir.

 

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcı, üye, kurumsal üye ve alt kullanıcılar,  Portal’da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceklerini, işbu Üyelik Sözleşmesi hükümleri bağlamında anlayıp onayladıklarını kabul ve taahhüt ederler.

Emlak İzmir, kullanıcı ve üye bilgilerini yalnızca yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlar tarafından bir talep geldiği takdirde paylaşmaya yetkilidir. Bu sebeple kullanıcı ve üyeler, Emlak İzmir’den herhangi bir tazminat talep etmeyeceğini işbu sözleşme ile kabul ve taahhüt ederler. Üyelerin herhangi bir hak ihlalinde bulunması durumunda, Emlak İzmir konu netliğe kavuşana kadar üyeliği askıya alma hakkına sahiptir.

Üyelerin, kullanıcı adı ve şifre gibi öznel bilgilerini korumaları, özel ve bireysel olarak kullanılmasını sağlamaları ve üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konudaki ihmal veya kusurlarından dolayı oluşacak maddi ve/veya manevi her tür zararlardan zarara yol açan üye ve/veya üyeler sorumludur.

İlan veren üyeler, portalda yer alan ilan yayınlama kurallarına uymak zorundadır. İlan ekleyen üyeler, ilan içeriğinde yer alan bilgilerin doğru ve yasalara uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin Portal üzerinde yayınlanmasının yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. Emlak İzmir, “Üye” tarafından siteme girişi yapılan ilana ait bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü değildir. Emlak İzmir, ilana konu bilgi ve içeriklerin yanlış/hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

Kurumsal Üyeler, Emlak İzmir’in yazılı onayı olmadan işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve/veya bu Üyelik Sözleşmesi’nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

Emlak İzmir, Portal’da yer alan ilanların, içeriklerin ve görsellerin üçüncü şahıslara ait platformlarda görüntülenebilmesi, işlenmesi ve derlenmesi amacıyla üyesinin lehine olacak ve herhangi maddi ve/veya manevi zarara sokmayacak şekilde anlaşmalar yapabilir. Bahse konu bu verilerin ayrıca reklam ve tanıtım için hazırlanan görsel ve içeriklerde ücretsiz olarak kullanılabileceğini üyeler kabul ve beyan eder.

Emlak İzmir veri tabanı üzerinden görüntüleme amacı dışında ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması yasaktır. Emlak İzmir üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine Emlak İzmir tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; Emlak İzmir’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

Emlak İzmir, işbu Üyelik Sözleşmesi’ne konu olan hizmetleri; Portal’da yer alan açıklamalar ve işbu Üyelik Sözleşmesinde belirtilen koşullar kapsamında yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Emlak İzmir, kurumsal üyelerine teknolojik altyapı tesis etmekle yükümlüdür. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet vaadi anlamına gelmemektedir.

Emlak İzmir, ilan verme kuralları çerçevesinde, Kurumsal Üyeler’in sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri silme ve üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme hakkına sahiptir. Bu sebeple oluşabilecek zarar ve sorumluluklar ilanı yayınlayan üyeye aittir. Emlak İzmir, bu hakkını açıklama yaparak kullanır. Emlak İzmir’in talep ettiği düzeltmeleri yerine getirmeyen üyelerin, hata içeren ilanlarına kısıtlama getirilebilir. İlan üzerindeki düzeltmeleri gerekli gördüğü takdirde Emlak İzmir yapabilir

Emlak İzmir, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 17.01.2013 tarih ve 581 Belge no’lu yazısı ile "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.

6. Gizlilik Politikası

Emlak İzmir, üyelere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar kapsamında üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

Emlak İzmir’in yazılı izni olmaksızın; Emlak İzmir’in telif haklarına tabi çalışmalarını kopyalamak, satmak, işlemek, paylaşmak, entegre etmek, dağıtmak ve sergilemek yasaktır. Portal üzerinde, Emlak İzmir’in yazılı izni veya anlaşması olmaksızın; sisteme veri tabanına dışarıdan müdahale edebilecek yazılımlar kullanılması üyelik sözleşmesinin tek taraflı sonlandırılmasını beraberinde getirecektir.

8. Üyelik Sözleşmesi Değişiklikleri

Emlak İzmir, tek taraflı olarak işbu Üyelik Sözleşmesini herhangi bir zamanda Portal’da yayınlayarak değiştirebilir. Emlak İzmir, ilke edindiği saydamlık ve doğruluk gereği üyelik sözleşmesinde değişiklik yapıldığını üyeleri ile paylaşacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesinin değişen hükümleri, Portal’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir.

9. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Emlak İzmir işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen edimlerinden herhangi birini yerine getirmeyebilir. İsyan, doğal afet, grev, savaş, bağlantı sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin güncelleme çalışmaları, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları ve Emlak İzmir’in çabasına rağmen önleyemediği durumlar gibi mücbir sebepler nedeni ile hizmet alamayan üyeler, Emlak İzmir’den herhangi bir nam altında tazminat talep edemezler.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Üyelik Sözleşmesinin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Üyelik Sözleşmesi dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesinden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. Emlak İzmir Kayıtlarının Geçerliliği

Üyeler, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Emlak İzmir’in kendi veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Emlak İzmir’i yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. İşleyişin Yürürlüğü

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması Üyelik Sözleşmesinin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. Üyelik Sözleşmesi Elektronik ortamda onaylanabilecektir.İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın! (0532) 400 28 13

Copyright © 2018. Her Hakkı Saklıdır.