Loading...

Gizlilik Politikası

Anasayfa Gizlilik Politikası
Sevdiklerinizle Paylaşın

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası'nın amacı, “Mithatpaşa Caddesi Mustafa Postacı İşhanı No:291 D:12 Narlıdere/İzmir” adresinde mukim UMUT İZMİR WEB İÇERİKLERİ iştiraki olan Emlakizmir.com (bundan böyle kısaca Portal olarak anılacaktır) ile www.emlakizmir.com ilan portalına belirli şartlar kapsamında üye olan kullanıcılar (veri sahibi) tarafından paylaşılan veya Veri Sahibi'nin Portal’ı kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin şartları belirlemektir.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirilmiş olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde ve ölçüde kullanımını kabul ettiğini beyan eder. 

Hangi Veriler İşleniyor?

İşbu başlık altında, Emlak İzmir tarafından işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar doğrultusunda “kişisel veri” ifadesi aşağıdaki bilgileri kapsayacaktır.

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Kullanıcı Bilgisi
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Finansal Bilgi
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi
 • Pazarlama Bilgisi
 • Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi

Kanun'da, özel nitelikli kişisel veri olarak belirtilen bilgiler veri sahiplerinden alınmamakta olup Portal üzerinden veri sahiplerinin özel nitelikli kişisel verilerinin elde edilmesi durumunda, Emlak İzmir ilgili verileri Kanun'a uygun olarak işleyecektir.

Emlak İzmir, Veri Sahibi'nin Portal’ı kullanımı ile ilgili bilgileri çerezleri kullanarak elde etmekte olup Portal’da sunulan hizmetlere dair kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla IP bilgileri toplamaktadır.  

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Emlak İzmir,

 • Veri Sahibi tarafından sunulan kişisel verileri,
 • Veri Sahibi'nin Portal'dan ve Portal üzerinde sunulan hizmetlerden yararlanabilmesi,
 • Portal'a üyelik kaydının gerçekleştirilmesi,
 • Üyelik kaydına ilişkin güncellemelerin yapılması,
 • Emlak İzmir'in sunduğu ve Portal üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi,
 • Yeni hizmetlerin tanıtılması, Veri Sahibi'ne uygun ilan önerilerinde bulunulması,
 • Ödeme ve faturalandırma işlemleri ve bu çerçevede finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Emlak İzmir'in iş ve ürün geliştirme ile içerik üretimi stratejilerinin belirlenmesi ve icrası,
 • Emlak İzmir'in sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin satış süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Veri Sahipleri'ne destek kapsamında müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve bu doğrultuda Veri Sahibi'ne gerekli bilgilendirmelerin yapılması dâhil ticari faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması dâhil olmak üzere Emlak İzmir ve Emlak İzmir'le iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması,
 • Emlak İzmir tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ve Emlak İzmir tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların Emlak İzmir tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

Amaçlarıyla Kanun'un 5. ve 6. maddesinde belirtilen veri işleme amaçları doğrultusunda işleyebilir.

Bahse konu kişisel bilgiler Veri Sahibi ile iletişime geçmek veya Veri Sahibi'nin Portal'daki deneyimini iyileştirmek maksadıyla kullanılabileceği gibi Emlak İzmir raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında Veri Sahibi'nin kimliği ifşa edilmeden istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma amacıyla da kullanılabilecektir. Söz konusu bilgiler doğrudan pazarlama, profilleme, Veri Sahibi'ne promosyon ve özelleştirilmiş içerik sunumu ve reklam gösterimi dahil olmak üzere Emlak İzmir tarafından işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecektir. Emlak İzmir, ilgili bilgiler üzerinden çeşitli tanıtım, bakım ve destek aktivitelerine dair bildirimlerde bulunma amacıyla Veri Sahibi ile etkileşime geçilebilecektir.

Emlak İzmir ayrıca, aşağıda sayılan durumlardan birinin veya birkaçının bulunması halinde ya da başka ilgili mevzuatlarda mümkün kılınması halinde kişisel verileri Veri Sahibi'nin ayrıca rızası alınmaksızın işbu Gizlilik Politikası'ndaki tedbir taahhütlerine uygun olarak işleyebilecek ve üçüncü kişilerin erişimine sunabilecektir. Bu durumların bazıları şunlardır:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Veri Sahibi ile Emlak İzmir arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Emlak İzmir’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri Sahibi'nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri Sahibi'nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Emlak İzmir'in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Emlak İzmir Kişisel verilerin işlenebilmesi için aşağıdaki ilkelere uymaktadır:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Verilere Kimler Erişebilmektedir?

Emlak İzmir, kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi, kullanıcının güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz girişleri tespit etmek, Portal hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası'nda yer alan unsurlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek dış tandanslı hizmet sağlayıcıları, hosting servisleri, hukuk büroları, araştırma firmaları, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Veri Sahibi'nin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceği hususunu peşinen kabul eder.

Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Emlak İzmir, Veri Sahibi'nin kişisel bilgilerini işbu Gizlilik Politikası'nda belirtilen unsurlar ve hukuki sebepler ile alakalı mevzuat hükümlerinde öngörülen veri işleme koşul ve amaçları bağlamında, Portal üzerinden veya Veri Sahipleri'nin sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda toplayarak işleyebilir ve aktarabilir.

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Veri Sahibi, Emlak İzmir'e başvurarak kendisiyle ilgili aşağıda yer alan haklara sahiptir.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini sorgulama,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme maksadını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen hükümler etrafında kişisel verilerin silinmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme ve silme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere iletilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen taleplerini “Mithatpaşa Caddesi Mustafa Postacı İşhanı No:291 D:12 Narlıdere/İzmir” irtibat adresine veya info@emlakizmir.com e-posta adresine yazılı olarak iletebilecektir. Emlak İzmir, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli yanıtını, uygun gördüğü şekilde ve iletişim kanalı ile gerçekleştirecektir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kanun'un 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası'na konu verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibi'nin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Emlak İzmir'in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Emlak İzmir tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Portal'ın işleyişinden tam olarak yararlanamayabileceğini kabul eder ve bu bağlamda ortaya çıkacak her türlü husus için sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder. 

Kişisel Verilerin Saklama Süresi 

Emlak İzmir, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Emlak İzmir, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler 

Emlak İzmir, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası'nda ifade edilen şartlarda; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin korunmasını sağlamak amacıyla uygun teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Emlak İzmir, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Portal üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Emlak İzmir uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Gizlilik Politikası'ndaki Değişiklikler 

Emlak İzmir, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini istediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi'nin Portal’ı bir sonraki ziyaretinde Portal üzerinden ya da e-posta veya kısa mesaj gibi yöntemlerle kendisine bildirildiği tarihte yürürlük kazanır.

 İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın! (0532) 400 28 13

Copyright © 2018. Her Hakkı Saklıdır.